Mapy Databáze Konverze VCPD
→    English version
 
Industriální topografie České republiky vznikla jako ústřední projekt Výzkumného centra průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze; podpořený dotací z programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní identity NAKI MK ČR (v období 2011–2014 č. F11P01OVV0116 a 2016–2020 č. DG16P02H001). Specializovaná mapa a databáze jsou průběžně aktualizovány a doplňovány, autorský kolektiv proto uvítá jakékoliv podněty, připomínky a tipy na další, zatím neuvedené objekty. Autorská práva k publikovaným materiálům jsou vyhrazena a případné citace proto musí být doplněny o přesné uvedení zdroje dle standardní metodiky citací z odborného textu.
Mapy umožňují porovnávání staveb a areálů v rámci kraje dle typologie a současného stavu. Databáze poskytují široké možnosti filtrování a vyhledávání v seznamu staveb a areálů. Konverze nabízí referenční zahraniční příklady nového využití průmyslových staveb.
Internetové rozhraní Industriální topografie umožňuje metodické zpracovávání, uchovávání, propojování a vyhodnocování probíhajících plošných a tematických výzkumů VCPD a širokého okruhu spolupracovníků. Struktura je založena na vrstevnatém provazování shromážděných dat, zobrazování v širším společensko-hospodářském a geografickém kontextu, s důrazem na protnutí roviny historických souvislostí a současného, respektive budoucího potenciálu průmyslového dědictví.
Jádro topografického vyhodnocování průmyslového dědictví České republiky představují syntetické mapy krajů. Umožňují zobrazit všechny body=stavby a z tohoto souboru vyčlenit průmyslové odvětví (např. pivovary, cukrovary, mosty apod.) a záznamy porovnat s ohledem na jejich stav nebo potenciál (např. vyzdvihnout konverze, kulturní památky, atraktivní turistické cíle atd.). V topografickém zobrazení lze kontinuálně měnit měřítko, přepínat z běžné mapy na ortofoto a především prostudovat podrobnou informační kartu většiny záznamů (modré body=záznamy budou detailněji doplněny v dalších fázích projektu), případně získat další informace prostřednictvím internetových odkazů nebo vazeb na odborné texty a referenční příklady.
Druhou klíčovou rovinu Industriální topografie tvoří navzájem provázané databáze. Záznam v Databázi objektů obsahuje základní identifikační údaje, stručný popis historie i současného stavu, zdroje a literaturu, fotografie, přílohy a metadata; ale také širší souvislosti ve formě odkazů na stránky obcí a měst, Národního památkového ústavu atd. Na Databázi objektů se váže Databáze osobností (architekti, stavebníci, stavební firmy), která dodává průzkumu nezbytný rozměr hospodářských a společenských dějin. Samostatnou vrstvu představuje Databáze konverzí, referenčních zahraničních i českých příkladů nového využití průmyslového dědictví, jejíž obsah vznikl zejména díky aktivitám studentů doktorského studijního programu FA ČVUT v Praze (interní dotace SGS12/202/OHK1/3T/15 – Dědictví průmyslové éry / Úskalí nového využití).
Industriální topografie svým mezioborovým záběrem slouží odborné i laické veřejnosti; obsah je přístupný také v redukované podobě anglické jazykové mutace. Poznatky jsou zároveň průběžně zveřejňovány formou tištěných publikací a dílčích odborných textů, jejichž ucelený přehled poskytují internetové stránky VCPD (http://vcpd.fa.cvut.cz).
Při uvádění Industriální topografie VCPD jako zdroje informací a pro citace doporučujeme dodržovat tento vzor: Jméno a příjmení autora záznamu, Název položky, Industriální topografie VCPD FA ČVUT (www.industrialnitopografie.cz), den. měsíc. rok, identifikační číslo položky (například: Josef Novák, Strojírna ČKD, Industriální topografie VCPD FA ČVUT (www.industrialnitopografie.cz), 1. 1. 2008, V000001).
Podněty, připomínky a tipy na další, zatím neuvedené objekty zasílejte prosím na mailové adresy zikmund.jan@gmail.com a vorlik@fa.cvut.cz.

Více  →
Mapy
Databáze
Konverze
umožňují porovnání staveb
a areálů v rámci kraje dle
typologie a současného stavu.
poskytují široké možnosti
filtrování a vyhledávání
v seznamu staveb a areálů.
nabízí referenční zahraniční
příklady nového využití
průmyslových staveb.
 
VCPD FA ČVUT v Praze © 2011 - 2017. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva k publikovaným materiálům., ver. 1.5 IKAS Net-Computing Praha, ikas@ikas.cz, © 2011 - 2017, ver. 1.5