Mapy Databáze Konverze VCPD
→    English version
 
Industriální topografie České republiky je dlouhodobým badatelským projektem Výzkumného centra průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze, podpořeným na období 2011-2014 dotací z programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní identity NAKI MK ČR (č. F11P01OVV0116).
Internetové rozhraní Industriální topografie umožňuje metodické zpracovávání, uchovávání, propojování a vyhodnocování probíhajících plošných a tematických výzkumů VCPD a širokého okruhu spolupracovníků. Struktura je založena na vrstevnatém provazování shromážděných dat, zobrazování v širším společensko-hospodářském a geografickém kontextu, s důrazem na protnutí roviny historických souvislostí a současného, respektive budoucího potenciálu průmyslového dědictví.
Jádro topografického vyhodnocování průmyslového dědictví České republiky představují specializované mapy, jejichž struktura umožňuje vzájemné kvantitativní i kvalitativní porovnávání záznamů v dílčích databázích. Základním měřítkem respektive sledovaným souborem dat se stal kraj; což odpovídá nejenom etapizaci projektu, ale také relevantnímu a uchopitelnému množství badatelských aktivit, a především specifickým regionálním podmínkám a struktuře územní správy. Syntetická mapa umožňuje zobrazit všechny body=záznamy v kraji z Databáze objektů; z tohoto souboru vyčlenit průmyslové odvětví (např. pivovary, cukrovary, dopravní stavby apod.) a záznamy porovnat s ohledem na jejich stav nebo potenciál (např. vyzdvihnout konverze, kulturní památky, atraktivní turistické cíle atd.). V topografickém zobrazení lze kontinuálně měnit měřítko a rádius záběru, přepínat z běžné mapy na ortofoto, prostudovat podrobnou informační kartu jednotlivých záznamů, případně získat další doplňující informace prostřednictvím internetových odkazů nebo vazeb na odborné texty a referenční příklady.Jádro topografického vyhodnocování průmyslového dědictví České republiky představují specializované mapy, jejichž struktura umožňuje vzájemné kvantitativní i kvalitativní porovnávání záznamů v dílčích databázích. Základním měřítkem respektive sledovaným souborem dat se stal kraj; což odpovídá nejenom etapizaci projektu, ale také relevantnímu a uchopitelnému množství badatelských aktivit, a především specifickým regionálním podmínkám a struktuře územní správy. Syntetická mapa umožňuje zobrazit všechny body=záznamy v kraji z Databáze objektů; z tohoto souboru vyčlenit průmyslové odvětví (např. pivovary, cukrovary, dopravní stavby apod.) a záznamy porovnat s ohledem na jejich stav nebo potenciál (např. vyzdvihnout konverze, kulturní památky, atraktivní turistické cíle atd.). V topografickém zobrazení lze kontinuálně měnit měřítko a rádius záběru, přepínat z běžné mapy na ortofoto, prostudovat podrobnou informační kartu většiny záznamů (modré body=záznamy budou detailněji doplněny v dalších fázích projektu), případně získat další informace prostřednictvím internetových odkazů nebo vazeb na odborné texty a referenční příklady.Druhou klíčovou rovinu Industriální topografie tvoří navzájem provázané databáze. Struktura Databáze objektů vychází z důkladně formulované a cizelované metodiky terénních a archivních průzkumů VCPD, opakovaně ověřované a konzultované na úrovni ČR i mezinárodní. Základní a pro účely průzkumu stavebního dědictví přirozená forma záznamu (identifikační údaje, historie a současný stav, zdroje a literatura, fotografie a přílohy, metadata) je doplněna o široké možnosti obecných vazeb (stránky obcí a měst, Národního památkového ústavu, Databáze osobností VCPD atd.) a detailní informace ve formě specifických odkazů (projekty z praxe nebo studentské, územní nebo historické plány, aktuální zprávy v denním tisku, archivní materiály apod.). Mimořádně důležitou aplikační rovinu poznání nabízí položka "stav a potenciál", která umožňuje sledovat současný fyzický stav budovy, její aktuální využití a potenciál do budoucna.
Druhou klíčovou rovinu Industriální topografie tvoří navzájem provázané databáze. Struktura Databáze objektů vychází z důkladně formulované a cizelované metodiky terénních a archivních průzkumů VCPD, opakovaně ověřované a konzultované na úrovni ČR i mezinárodní. Základní a pro účely průzkumu stavebního dědictví přirozená forma záznamu (identifikační údaje, historie a současný stav, zdroje a literatura, fotografie a přílohy, metadata) je doplněna o široké možnosti obecných vazeb (stránky obcí a měst, Národního památkového ústavu, Databáze osobností VCPD atd.) a detailní informace ve formě specifických odkazů (projekty z praxe nebo studentské, územní nebo historické plány, aktuální zprávy v denním tisku, archivní materiály apod.). Mimořádně důležitou aplikační rovinu poznání nabízí položka "stav a potenciál", která umožňuje sledovat současný fyzický stav budovy, její aktuální využití a potenciál do budoucna. Databázi objektů doplňuje Databáze osobností (architekti, stavebníci, stavební firmy), která dodává průzkumu nezbytný rozměr hospodářských a společenských dějin. Samostatnou vrstvu představuje Databáze konverzí, referenčních zahraničních i českých příkladů nového využití průmyslového dědictví, jejíž obsah vzniká zejména díky aktivitám studentů doktorského studijního programu FA ČVUT v Praze (interní dotace SGS12/202/OHK1/3T/15 – Dědictví průmyslové éry / Úskalí nového využití).
Industriální topografie svým mezioborovým záběrem slouží odborné i laické veřejnosti; s ohledem na autorská práva zpracovatelů je však pro vstup do internetového rozhraní nutná jednoduchá registrace. Obsah je přístupný také v redukované podobě anglické jazykové mutace. Poznatky jsou zároveň průběžně zveřejňovány formou tištěných publikací a dílčích odborných textů, jejichž ucelený přehled poskytují internetové stránky VCPD (http://vcpd.fa.cvut.cz).
Při uvádění Industriální topografie VCPD jako zdroje informací a pro citace doporučujeme dodržovat tento vzor: Jméno a příjmení autora záznamu, Název položky, Industriální topografie VCPD FA ČVUT (www.industrialnitopografie.cz), den. měsíc. rok, identifikační číslo položky (například: Josef Novák, Strojírna ČKD, Industriální topografie VCPD FA ČVUT (www.industrialnitopografie.cz), 1. 1. 2008, V000001).

Více  →
Mapy
Databáze
Konverze
umožňují porovnání staveb
a areálů v rámci kraje dle
typologie a současného stavu.
poskytují široké možnosti
filtrování a vyhledávání
v seznamu staveb a areálů.
nabízí referenční zahraniční
příklady nového využití
průmyslových staveb.
 
VCPD FA ČVUT v Praze © 2011 - 2017. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva k publikovaným materiálům., ver. 1.5 IKAS Net-Computing Praha, ikas@ikas.cz, © 2011 - 2017, ver. 1.5